ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΤΕ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΔΑΣ Τ.Ρ.Α.Μ.Π.

Παρακαλείται το υποκείμενο – χρήστης να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας πριν τη χρησιμοποιήσει.

Οι όροι χρήσης διέπουν την πρόσβασή του και τη χρήση της ιστοσελίδας.

 Η ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη στο υποκείμενο για πρόσβαση και χρήση μόνο εφόσον συμφωνεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη συνέχεια.

Εάν δεν συμφωνεί με όλους τους όρους χρήσης, τότε δεν επιτρέπεται η πρόσβασή του στην ιστοσελίδα καθώς και η χρήση αυτής.

Με την πρόσβασή του στην ιστοσελίδα ή τη χρήση της, τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τη δέσμευσή του, όπως προκύπτει από τους όρους χρήσης.

Καταλληλότητα Χρήστη Ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα ανήκει και ελέγχεται από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π και απευθύνεται τόσο σε νομικά πρόσωπα όσο και σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν την απαιτούμενη κατά το νόμο δικαιοπρακτική ικανότητα για τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, δεν επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας.

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π έχει το δικαίωμα να αναθεωρούν και να ενημερώνουν τους παρόντες Όρους Χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους του υποκειμένου συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής στους Όρους Χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεται αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση του Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π. διέπει τη χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται ή παρέχονται από το υποκείμενο στην Ιστοσελίδα. Για να λάβει γνώση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π., το υποκείμενο παρακαλείται να χρησιμοποιήσει το σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π.

 Άδεια – Ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων, όπως τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα, η οποία ανήκει στην εταιρεία που έχει κατασκευάσει τον διαδικτυακό τόπο, το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, διαγραμμάτων, εικόνων, υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π. ή τρίτων, οι οποίοι έχουν δώσει άδεια χρήσης στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π και διέπεται από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς διατάξεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Ως εκ τούτου, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση και τροποποίηση κάθε μέρους της ιστοσελίδας απαγορεύεται ρητά και με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π. Τα εγγεγραμμένα σήματα και ονόματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι σήματα κατατεθέντα και προστατεύονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατ’ εξαίρεση, επιμέρους τμήματα του περιεχομένου της ιστοσελίδας μπορεί να αποθηκευτούν ή να αντιγραφούν σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αυστηρά για προσωπική χρήση χωρίς την πρόθεση για εμπορική εκμετάλλευση. Σε περίπτωση αποθήκευσης ή αντιγραφής περιεχομένου από την ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσης, αν και αυτό σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την παραχώρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και πολύ περισσότερο του δικαιώματος εκμετάλλευσης. Ορισμένα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα και προέρχονται από άλλους φορείς ή τρίτους, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φορέων προέλευσης και απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση τους ή αξιοποίησή τους.

 Περιορισμοί Χρήσης της Ιστοσελίδας

 Πλέον των άλλων περιορισμών, που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης, το υποκείμενο συμφωνεί με τα ακόλουθα:

α. Δεν θα προβαίνει σε απόκρυψη της προέλευσης πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας,

β. Δεν θα παρέχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες μέσω της Ιστοσελίδας,

γ. Δεν θα συνδέεται και δεν θα χρησιμοποιεί υπηρεσίες, πληροφορίες, εφαρμογές κλπ. που διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας με τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά από του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π.,

δ. Δεν θα εισάγει/φορτώνει στην ιστοσελίδα στοιχεία που περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, ιδίως ιούς, Trojan horses, worms, time bombs ή άλλες ρουτίνες προγραμματισμού υπολογιστών, που έχουν σκοπό την πρόκληση ζημιών, την παρεμβολή, την υποκλοπή ή την κατάληψη οποιουδήποτε συστήματος, της Ιστοσελίδας ή των Πληροφοριών ή που παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

Συνδέσεις με άλλες Ιστοσελίδες

 Α) Εξωτερικές συνδέσεις: Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις προς ιστοσελίδες και πόρους τρίτων (συνδεδεμένες τοποθεσίες). Οι συνδεδεμένες αυτές τοποθεσίες παρέχονται μόνο για την ευκολία του χρήστη και όχι ως τοποθεσίες, των οποίων το περιεχόμενο φέρει την έγκριση του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π. Επίσης το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π.: α) δεν παρέχουν υποσχέσεις ή εγγυήσεις όσον αφορά στην ορθότητα, την ακρίβεια, την απόδοση ή την ποιότητα οποιουδήποτε περιεχομένου, λογισμικού, υπηρεσίας ή εφαρμογής υπάρχει σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία, β) δεν είναι υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο ή τις δραστηριότητες των συνδεδεμένων τοποθεσιών . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π. για τους όρους προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών που οι φορείς αυτοί ακολουθούν. Εάν το υποκείμενο αποφασίσει την είσοδο σε συνδεδεμένες τοποθεσίες, αυτό γίνεται με δική του ευθύνη και δικό του κίνδυνο. Επιπλέον, η χρήση των συνδεδεμένων τοποθεσιών, υπόκειται στις πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν, συμπεριλαμβανόμενης, της πολιτικής απορρήτου της συνδεδεμένης τοποθεσίας.

Β) Εσωτερικές συνδέσεις: Η σύνδεση με οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας, άλλη εκτός από του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π., μέσω σύνδεσης απλού κειμένου, απαγορεύεται αυστηρά, εάν δεν υπάρχει ξεχωριστό συμφωνητικό σύνδεσης με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π. Κάθε ιστοσελίδα ή άλλη συσκευή που παρέχει σύνδεση προς την τοποθεσία tramp.gr ή οποιαδήποτε σελίδα είναι διαθέσιμη εντός αυτής, δεν επιτρέπεται (α) να αναπαράγει το Περιεχόμενο, (β) να χρησιμοποιεί περιβάλλον προγράμματος περιήγησης ή περιθωρίου γύρω από το Περιεχόμενο, (γ) να υπονοεί με οποιονδήποτε τρόπο ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π την εγκρίνει, (δ) να παρερμηνεύει οποιαδήποτε κατάσταση, συμπεριλαμβανόμενης της σχέσης της με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π, (ε) να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες και τους σκοπούς του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π. και (στ) να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε λογότυπο ή σήμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π., χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδειά της.

Τερματισμός – Αναστολή Λειτουργίας της Ιστοσελίδας

Ο Χρήστης συμφωνεί ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π, κατά την απόλυτη κρίση του, δικαιούται να τερματίσει ή να αναστείλει τη χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένου ή/και των πληροφοριών της από αυτόν, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ή και χωρίς αιτιολογία, ακόμη και αν η πρόσβαση και η χρήση συνεχίσει να επιτρέπεται σε άλλους. Με την εν λόγω αναστολή ή τον τερματισμό της χρήσης, ο χρήστης υποχρεούται (α) να διακόψει αμέσως τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών, και (β) να καταστρέψει οποιοδήποτε αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου έχει δημιουργήσει. Η πρόσβασή του στην ιστοσελίδα, στις Πληροφορίες ή στις Υπηρεσίες μετά από τον τερματισμό, την αναστολή ή τη διακοπή κατά τα ανωτέρω, συνιστά πράξη παράνομης εισόδου. Επιπλέον, συμφωνεί ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π δεν ευθύνονται έναντι αυτού ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε τερματισμό ή αναστολή της πρόσβασής του στην ιστοσελίδα, τις Πληροφορίες ή/και τις Υπηρεσίες.

 Περιορισμός Ευθυνών

 Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π. καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της στο σύνολό τους είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες.

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π., δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π. για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ’ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας της.

Υποχρεώσεις Επισκέπτη

 Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας tramp.gr υποχρεούται να συμμορφωθεί με τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και την κείμενη νομοθεσία και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του Δικτύου. Ο επισκέπτης αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημία που προκλήθηκε στην ιστοσελίδα από τον ίδιο, λόγω ακατάλληλων ενεργειών του. Σε περίπτωση άσκησης οποιαδήποτε αγωγής, αξίωσης, διοικητικής ή δικαστικής κατά της ιστοσελίδας, λόγω οποιασδήποτε μορφής παράβασης του, ο τελευταίος αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλη υποχρέωση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί Όροι

Εφαρμοστέο δίκαιο αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών ή πληροφοριών, είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια της έδρας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π. και συγκεκριμένα των Αθηνών.

Εποπτεύουσα Αρχή για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η Ελληνική ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ).

Αν διαπιστωθούν οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, παρακαλείται το υποκείμενο να επικοινωνήσει με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π, με την ηλ.διευ/νση tramp.gr.