agenda

To Ρεπουμλικανικό Κόμμα Ελλάδας Τ.Ρ.Α.Μ.Π. βασίζεται στις Αρχές της Δημοκρατίας, της Ισότητας, της Νομιμότητας, της Διαφάνειας, του σεβασμού και της υπεράσπισης των ατομικών δικαιωμάτων και των ατομικών ελευθεριών των πολιτών όπως αυτές διασφαλίζονται από το Σύνταγμα της Ελλάδος και την Ε.Σ.Δ.Α.
Η Δημοκρατία, η Δικαιοσύνη και η Ανεξαρτησία αποτελούν τους πυλώνες της πολιτικής δράσης του κόμματος μας και συνιστούν τα πολιτειακά και ιδεολογικά ερείσματα για την οικοδόμηση Ελληνικού Κράτους Ανάπτυξης, Ευημερίας και Αξιοκρατίας.
Ένα Κράτος για να ευημερήσει οφείλει να προστατεύει τον θεσμό της Οικογένειας και να μεριμνά: α) για την αποτελεσματική νομοθέτηση β) για την θεσμοθέτηση ειδικής κρατικής υπηρεσίας με αποκλειστική αρμοδιότητα την προστασία της Οικογένειας γ) για την οικονομική ενίσχυση των πολύτεκνων, των ασθενέστερων οικονομικά και των μονογονεϊκών οικογενειών δ) για την απορρόφηση κονδυλίων από τους ευρωπαϊκούς φορείς και την χρηματοδότηση προγραμμάτων καταπολέμησης της υπογεννητικότητας.
Η γεωπολιτική θωράκιση της Ελλάδας συνιστά αναμφισβήτητα παράγοντα αναβάθμισης του κράτους και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, -εκτός από τον αμυντικό τομέα-, με την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, την διαχείριση των ενεργειακών κοιτασμάτων, την εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών προς όφελος της Πατρίδας και των αμυντικών αναγκών. Η υπεράσπιση των εθνικών συνόρων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την οικοδόμηση του ισχυρού Ελληνικού κράτους.
Το Ρ.Κ.Ε.-Τ.Ρ.Α.Μ.Π, έχει διαγνώσει την ύπαρξη θεσμικών και δομικών εμποδίων τα οποία αποτελούν τροχοπέδη και περιορίζουν τις δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης. Η χρηματοοικονομική στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη βάση της εθνικής οικονομίας και η εισαγωγή καινοτόμων μορφών ηλεκτρονικού επιχειρείν με ευέλικτο νομοθετικό πλαίσιο μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση της εγχώριας παραγωγικής δύναμης.
Εντός του πλαισίου των ιδρυτικών σκοπών του Ρ.Ε.Κ–Τ.Ρ.Α.Μ.Π., τοποθετείται η πρόθεση και ο σχεδιασμός για την υλοποίηση στρατηγικών συνεργασιών με κράτη-εταίρους στους Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και η σύναψη διακρατικών, εμπορικών και διπλωματικών συμφωνιών. Μεταξύ των στόχων και επιδιώξεων του Ρ.Κ.Ε.-Τ.Ρ.Α.Μ.Π. τίθεται η περαιτέρω σύσφιξη των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, τόσο στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας και των αναδυόμενων εμπορικών ευκαιριών και των υφιστάμενων προκλήσεων στον ενεργειακό τομέα όσο και στην υλοποίηση συμφωνιών για διμερή στρατιωτική συνεννόηση και συνεργασία.
Οι επιδιώξεις μας έχουν ως γνώμονα το κοινό καλό, την προώθηση των ιδεολογικών θέσεων στην Ελληνική Επικράτεια και την επιγενόμενη πολιτική αλληλεπίδραση εντός του ελληνικού κοινωνικού συνόλου.
Ο όρος τεχνοκρατικός που χαρακτηρίζει το Ρ.Κ.Ε. υποδηλώνει την πεποίθηση για ριζικές και αναμορφωτικές αλλαγές στον τομέα δημόσιας διοίκησης και εφαρμογής της ανερχόμενης ψηφιακής πραγματικότητας που εκφράζεται μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της.

ΒΑΣΙΚΗ AGENDA

• Ο εκσυγχρονισμός των ψηφιακών Υποδομών του Δημόσιου Τομέα και στρατηγικά ολιστική προσέγγιση της αναγκαίας και ταχείας Ψηφιακής Μεταρρύθμισης σε όλα τα επίπεδα για την εξυπηρέτηση του Πολίτη στην καθημερινότητα, την διασφάλιση της διαφάνειας.
• Η εν γένει εξυγίανση των Δημοσιονομικών θεμάτων και η ταχεία εξυπηρέτηση των αιτημάτων του Ιδιωτικού Τομέα με σκοπό την βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στο Παγκόσμιο γίγνεσθαι.
• Εκτενή χρήση του μεγάλου όγκου δεδομένων, της ανάλυσης δεδομένων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, με ωφέλεια του κοινωνικού συνόλου όπως για παράδειγμα σε θέματα υγείας, παιδείας αλλά και στις λοιπές εκφάνσεις ενός δίκαιου και κοινωνικού Κράτους. Ειδικές εφαρμογές που εξυπηρετούν στην Άμυνα της χώρας και την εσωτερική Ασφάλεια.
• Κυρίαρχο ρόλο για την επιβίωση ενός Έθνους τόσο πολιτισμικά όσο και βιολογικά διαδραματίζει ο θεσμός της Οικογένειας καθώς και η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας.
• Το πολιτικό όραμα του Ρ.Κ.E.- Τ.Ρ.Α.Μ.Π είναι να καταστήσει την Ελλάδα παγκόσμια δύναμη και κράτος – πρότυπο με στέρεες γεωπολιτικές βάσεις και ασφαλή σύνορα.
• Η ανάδειξη και η αντιμετώπιση των γεωπολιτικών κινδύνων και η διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.
• Τόνωση της εθνικής οικονομίας και του εγχώριου επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής μέτρων για την προσέλκυση επενδύσεων και μείωση των φορολογικών συντελεστών,
• Ορθολογική εκμετάλλευση των ενεργειακών και κερδοφόρων πηγών ενέργειας στα πλαίσια της εφαρμογής πατριωτικών και ρεαλιστικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
• Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και η εξασφάλιση των Ελλήνων πολιτών συνιστά κορυφαίο στόχο και σκοπό του Ρ.K.E.- Τ.Ρ.Α.Μ.Π.
• Η σύσφιξη και η ενδυνάμωση των σχέσεων των Ελλήνων της Μητροπολιτικής Ελλάδος με τους Έλληνες του εξωτερικού και του Ελληνισμού παγκοσμίως.
• Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η βελτίωση της λειτουργίας της Δικαιοσύνης και των ελεγκτικών οργανισμών.
• Η διεθνής αναγνώριση του ρόλου που διαδραματίζει διαχρονικά η ελληνική επιστημονική κοινότητα στο σύνολο του επιστημονικού φάσματος.
• Η διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων και η αξιοποίηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνισμού.
• Η δράση για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και η υπεράσπιση των απαράγραπτων ατομικών δικαιωμάτων.
• Η καλλιέργεια της οικολογικής και της ζωοφιλικής συνείδησης με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και την προστασία του οικοσυστήματος.
• Η προώθηση της συμμετοχικής δημοκρατικής διαδικασίας και η ανάμειξη των νέων Ελληνίδων και των νέων Ελλήνων στην πολιτική ζωή αποτελεί συστατικό στοιχείο του πολιτικού σχεδιασμού του Κόμματος με σκοπό την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού και την αξιοκρατική στελέχωση υποψηφίων πολιτικών εκπροσώπων του κόμματος.
• Η επανάκτηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και η δραστική μείωση των εγκληματικών ενέργειων που στρέφονται κατά ανθρώπου και πολιτείας.
• Το Ρ.Ε.Κ.- Τ.Ρ.Α.Μ.Π υπηρετεί τον Λαό και τη Δημοκρατία. Επιδιώκει τη συνεργασία και την αλληλεγγύη με όσες πολιτικές δυνάμεις μοιράζονται το κοινό όραμα ισχυρή και ανεξάρτητη Ελληνική πατρίδα.
• Η Εξασφάλιση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί κεντρικό άξονα της ιδεολογικής και πολιτικής δράσης του Ρ.Ε.Κ.-Τ.Ρ.Α.Μ.Π.
• Άμεση κρατικοποίηση των εταιρειών ενέργειας και ύδρευσης και ριζική ανασύσταση των τιμολογιακών πολιτικών. Το ρεύμα και το νερό ως δημόσια αγαθά δεν υπόκεινται στους νόμους της αγοράς.
• Η εξωτερική πολιτική στοχεύει στην αύξηση της Γεωπολιτικής ισχύος της Ελλάδος. Η περιφρούρηση των εθνικών συνόρων με γνώμονα και στόχο την υπεράσπιση της ζωής των πολιτών από κάθε κίνδυνο.
• Το κράτος μπαίνει στην υπηρεσία της Ελληνίδας και του Έλληνα. Ισονομία και κατοχύρωση της εύρυθμης λειτουργίας της Δικαιοσύνης. Διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Καλλιέργεια του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών με σκοπό την διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης.
• Αναδιάταξη του υγειονομικού συστήματος και κάλυψη των αναγκών του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού με πρόσβαση σε σύγχρονες νοσοκομειακές εγκαταστάσεις.
• Εξορθολογισμός στο εκπαιδευτικό σύστημα και θέσπιση ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικού και ακαδημαϊκού προσανατολισμού της Νεολαίας.
• Εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού που συναποτελεί την ελληνική επιστημονική κοινότητα και θεσμική συστράτευση του ελληνικού κράτους και των Ελλήνων επιστημόνων για την ομαλή μετάβαση στη ψηφιακή μεταρρύθμιση.
• Άμεση λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών αφενός για την επίτευξη της Ευημερίας και αφετέρου για την αναμόρφωση του εθνικού παραγωγικού μηχανισμού.

Μαζί θα κάνουμε την Ελλάδα Μεγάλη ξανά!